We zijn beslagen in zeer uiteenlopende specialisatiedomeinen. We vertalen en reviseren allerhande teksten van en naar het Frans, Engels, Nederlands en Duits (en binnenkort ook het Spaans). Onze vertalers werken uitsluitend naar hun eigen moedertaal, wat onmiddellijk borg staat voor de uitstekende kwaliteit van onze afgeleverde teksten.

U kunt bij ons ook terecht voor al uw beëdigde vertalingen, waardoor ons werk voor alle rechtbanken rechtsgeldig is.

We hechten zeer veel belang aan vertrouwelijkheid en stellen alles in het werk om de vertalingen zo snel mogelijk en tegen een zeer concurrentiële prijs te leveren.

Al onze vertalingen worden systematisch twee keer nagelezen zodat we een grotere betrouwbaarheid kunnen bieden.

Juridische vertalingen

Als beëdigde vertaalsters voor de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank van Luik hebben we zeer veel ervaring in het juridische vakgebied.

Enkele typevoorbeelden: administratieve akten – commerciële contracten – partnershipovereenkomsten – betekeningen – processen-verbaal – vonnissen – bedrijfsstatuten – algemene verkoopvoorwaarden – aanbestedingen – enz.

Het juridische aspect van een vertaling kan zwaarwegende gevolgen hebben.

Financiële vertalingen

De juistheid van de cijfers is in een financiële vertaling zeer belangrijk, maar dit geldt natuurlijke evenzeer voor de begeleidende termen. De juiste interpretatie van een bedrijfsaudit of balans is pas mogelijk na een goed begrip van de context waarbinnen de desbetreffende onderneming werkt. De vertalers die aan dergelijke projecten werken, zijn allen personen die reeds jarenlang in dit domein werken of gewerkt hebben.

Marketingvertalingen

U deelt regelmatig informatie mee, schrijft editorials of geeft persmededelingen. We kunnen de volledige update van uw informatie voor onze rekening nemen. Om u een performante en snelle service te leveren, stellen we u een exclusief contactpersoon ter beschikking om doeltreffend op uw deadlines in te spelen. We kunnen u tegen een forfait ook een voorkeursbehandeling bieden.

Marketing maakt integraal deel uit van de bedrijfsstrategie. De gebruikte terminologie moet onmiddellijk begrepen worden en de visie van de doelgroep voor de vertaling niet vervormen, want zo zouden zij een beschrijving van een markt of product verkeerd kunnen interpreteren. Vertalingen van deze aard toevertrouwen aan experts in dit vakgebied is dan ook van het allergrootste belang.

Enkele typevoorbeelden: presentatiebrochures – persmededelingen – interne communicaties – marketinganalyses – marktstudies – tevredenheidsenquêtes – editorials – etc.

Technische vertalingen

We brengen al uw technisch vertaalwerk tot een goed eind en garanderen een grote precisie en betrouwbaarheid van de doeltekst door doorgedreven en nauwkeurige terminologische en contextuele opzoekingen.

Enkele typevoorbeelden: Productcatalogi – technische fiches – technische handleidingen – gebruikersgidsen – presentatiebrochures – lastenboeken – bestekken – certificering van normen – medische expertises – etc.

Culturele vertalingen

Door onze rijke ervaring in de vertaling van toeristische gidsen zijn al uw culturele, informatieve of gespecialiseerde projecten bij ons in goede handen.

Vertaling van websites

We vertalen allerhande websites en stellen ons zeer flexibel op om aan uw eisen te voldoen.

Informaticakennis en -vaardigheden

We werken hoofdzakelijk met de vertaaltool SDL Trados Studio. De versie 2011 wordt het vaakst gebruikt, maar we beschikken ook over de oudere versies, zoals 2009 of 2007, waardoor ons werkbereik nog groter is. We kunnen ook met Tag Editor aan de slag om al uw HTML-documenten te vertalen.

De brondocumenten die we normaal verwerken, staan meestal in het formaat Microsoft Word, maar ook de formaten Excel, PDF, Power Point of HTML leveren geen enkel probleem op.